| | | | |
Powered by  
LEVERINGSVOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap
SPITA Smart Products B.V.
tevens handelend onder de naam
SPITA en ResQ-tape 
statutair gevestigd 
te Harderwijk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 augustus 2018 onder nummer 72334738.
  


Artikel 1  Definities

1.1 SPITA Smart Products B.V.: de besloten vennootschap SPITA Smart Products B.V.,
      tevens handelend onder de naam SPITA en ResQ-tape, gebruiker van de onderhavige
      algemene voorwaarden.

1.2 Cliënt: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is aangegaan
      respectievelijk een aanbieding is gedaan respectievelijk met wie
      SPITA Smart Products B.V. in overleg is.

1.3 De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.4 Dag: een kalenderdag niet zijnde een zaterdag, zondag, of algemeen
      erkende feestdag.

1.5 Dienst(en): de in de overeenkomst en voorwaarden genoemde en
      gedefinieerde dienst(en).

1.6 Product(en): de in de overeenkomst en voorwaarden genoemde en
      gedefinieerde product(en).


Artikel 2  De algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden kunnen door SPITA Smart Products B.V. worden gewijzigd
      en/of aangevuld. De gewijzigde/aangevulde voorwaarden treden in werking 30 dagen
      na ontvangst ervan door de Cliënt. De gewijzigde/aangevulde voorwaarden zullen
      alsdan de bestaande voorwaarden integraal vervangen en van toepassing zijn op de
      lopende overeenkomsten en of aanbiedingen als bedoeld in artikel 3. 

2.2 Indien Cliënt niet instemt met de gewijzigde/aangevulde voorwaarden dient Cliënt dat
      schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van deze gewijzigde/aangevulde
      voorwaarden bekend te maken. Alsdan heeft SPITA Smart Products B.V. de keuze de
      overeenkomst te beëindigen of voort te zetten op basis van de oude algemene
      voorwaarden.

Artikel 3
  Aanbieding en overeenkomst

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
      overeenkomsten waarbij SPITA Smart Products B.V. zaken, producten en/of diensten
      van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze zaken, producten of diensten
      niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, dit met terzijdestelling van de
      inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt. Afwijkingen op deze algemene voorwaar-
      den zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
      door een bevoegde vertegenwoordiger van SPITA Smart Products B.V. 

3.2 Alle aanbiedingen zijdens SPITA Smart Products B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in het
      aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

3.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
      zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
      blijven en zullen SPITA Smart Products B.V. en Cliënt in overleg treden teneinde
      nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
      overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
      c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 4   Prijs,  betaling en verrekening

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief
      omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
      opgelegd. 

4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen
      periodiek vervallende bedragen, geldt dat SPITA Smart Products B.V., tenzij
      schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gerechtigd is door middel van een
      schriftelijke kennisgeving, met inachtneming van een termijn van drie maanden de
      geldende prijzen en tarieven te wijzigen.

4.3 Indien Cliënt niet instemt met de gewijzigde prijzen dient hij dat binnen 30 dagen na
      ontvangst van deze gewijzigde prijzen aan SPITA Smart Products B.V. schriftelijk
      kenbaar te maken. Alsdan heeft SPITA Smart Products B.V. de keuze de
      overeenkomst voort te zetten op basis van de oude prijzen, danwel de overeenkomst
      bij aangetekend schrijven met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden te
      beëindigen.

4.4 Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur
      vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen
      30 dagen na factuurdatum de factuurbedragen dienen te voldoen.

4.5 Alle betalingen in het kader van door SPITA Smart Products B.V. gesloten
      overeenkomsten of anderszins vinden plaats in Euro’s, tenzij schriftelijk anders
      overeengekomen.

4.6 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
      voldoet, zal Cliënt over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per
      maand zijn verschuldigd. Indien Cliënt na een ingebrekestelling nalatig blijft de
      vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval
      Cliënt naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
      vergoeding van de buitengerechtelijke kosten waarvan de hoogte wordt bepaald op
      minimaal 15% van het totale te vorderen bedrag.

4.7 Partijen sluiten ieder beroep op verrekening ten gunste van Cliënt uit.

Artikel 5  Rechten van intellectuele of industriële eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de
     overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken en diensten berusten
     uitsluitend bij SPITA Smart Products B.V. dan wel haar licentiegever(s). Cliënt
     verkrijgt ter zake uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor zover
     schriftelijk toegekend en voor het overige zal Cliënt de geleverde zaken en/of
     diensten niet verveelvoudigen, openbaar maken of daarvan kopieën vervaardigen. 

5.2 SPITA Smart Products B.V. zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke
     gebaseerd is op de bewering dat door SPITA Smart Products B.V. ter beschikking
     gestelde en/of zelf ontwikkelde zaken en/of diensten inbreuk maakt op een in
     Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, zulks onder de
     voorwaarde dat Cliënt SPITA Smart Products B.V. terstond, edoch uiterlijk binnen
     2 dagen na ontdekking ervan, schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud
     van de rechtsvordering en de afhandeling van de beweerdelijke inbreuk, waaronder
     het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SPITA Smart Products B.V.

     Cliënt zal daartoe zelfstandig alsook op eerste verzoek de nodige volmachten,
     informatie en medewerking aan SPITA Smart Products B.V. verlenen om zich, zo
     nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

5.3 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door SPITA Smart Products B.V. zelf
     ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten inbreuk maken op enig
     aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien
     naar het uitsluitend oordeel van SPITA Smart Products B.V. een gerede kans bestaat
     dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SPITA Smart Products B.V. naar haar
     keuze
     a)  de overeenkomst al dan niet partieel ontbinden,
     b)  het geleverde terugnemen onder creditering van de verwervingskosten onder
          aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding en onder terugneming van het
          geleverde, dan wel
     c)  zorgdragen dat de Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige zaken en/of
          diensten, ongestoord kan blijven gebruiken.

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van SPITA
Smart Products B.V. wegens schending van rechten van intellectuele of industriële
eigendom van derden is uitgesloten.

Artikel  6  Medewerking door Cliënt/Klachten

6.1 Klachten over uitvoering van enige overeenkomst door SPITA Smart Products B.V.
      dienen door Cliënt terstond, edoch uiterlijk binnen 5 werkdagen, na het constateren
      daarvan aan SPITA Smart Products B.V. schriftelijk te worden gemeld.

6.2 Indien de klacht niet terstond of uiterlijk binnen de termijn genoemd in artikel 6.1
      wordt gemeld, kan SPITA Smart Products B.V. niet aansprakelijk worden gehouden
      voor eventuele schade die het gevolg is van een gebrek in de uitvoering van de
      overeenkomst zijdens SPITA Smart Products B.V.

Artikel 7  Leveringstermijnen
7.1 Alle door SPITA Smart Products B.V. geduide termijnen zijn naar beste weten
      vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst
      aan SPITA Smart Products B.V. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht
      worden genomen.

7.2 De enkele overschrijding van een termijn brengt SPITA Smart Products B.V. niet in
      verzuim en leidt niet tot enige aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan
      ook, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. De enkele
      overschrijding van een termijn door SPITA Smart Products B.V. geeft Cliënt niet het
      recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel zijn verplichtingen op te schorten.

7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het risico van het geleverde vanaf het
      moment van de feitelijke aflevering voor Cliënt.

Artikel 8  Ontbinding/beëindiging

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts
      toe indien de andere partij, na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke
      termijn gesteld wordt, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
      Deze bevoegdheid komt partijen niet toe indien de tekortkoming, gezien haar aard of
      geringe betekenis, de gevolgen van een ontbinding niet rechtvaardigt.

8.2 SPITA Smart Products B.V. kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
      schriftelijke met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden alsook wordt de
      vordering van SPITA Smart Products B.V. van rechtswege opeisbaar indien Cliënt -al
      dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van
      Cliënt faillissement of WSNP wordt aangevraagd, indien ten aanzien van Cliënt
      (conservatoir) beslagmaatregelen worden geëntameerd of indien zijn onderneming
      wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een door SPITA Smart
      Products B.V. goedgekeurde reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
      Partijen zullen wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn
      gehouden.

8.3 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds
      prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties
      en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
      ongedaanmaking zijn.

8.4 Bepalingen die naar hun aard en strekking de relatie tussen partijen ook na
      beëindiging van de overeenkomst tussen partijen  dienen te blijven beheersen, zullen
      tussen partijen van kracht blijven. Hieronder vallen, edoch niet daartoe beperkt, de
      bepalingen ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten (onder meer artikel 5)
      en de aansprakelijkheidsbepalingen  (onder meer artikel 9).

Artikel 9 Aansprakelijkheid  vrijwaring

9.1 Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de
      productenaansprakelijkheid is SPITA Smart Products B.V. niet aansprakelijk voor enige
      tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst die het gevolg
      is van een gebrek of gebreken in de door haar al dan niet in licentie gebruikte
      apparatuur, dan wel voor enige andere  tekortkoming in de door haar uit hoofde van
      enige aanbieding en/of  overeenkomst geleverde zaken en/of diensten, tenzij deze het
      gevolg is van opzet of grove schuld van  SPITA Smart Products B.V. en/of haar
      leidinggevenden.

9.2 SPITA Smart Products B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade en/of
      bedrijfsstagnatieschade (waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, winstderving,
      gemiste besparingen en rentederving) en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid
      voor deze schade is uitgesloten.

9.3 De totale aansprakelijkheid van SPITA Smart Products B.V. voor directe schade zal
      nimmer meer zijn dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van SPITA Smart
      Products B.V. ter zake uit te keren bedrag en indien de aansprakelijkheidsverzekering
      niet meer zou vigeren tot maximaal het netto factuurbedrag dat met de levering van
      zaken en/of diensten ter zake het schadetoebrengende feit gepaard is gegaan.
      Op schriftelijk verzoek van Cliënt zal SPITA Smart Products B.V. een afschrift
      verstrekken van haar aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Onder directe schade
      wordt uitsluitend verstaan:

      a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van SPITA Smart
          Products B.V.  aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt
          echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
      b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
          schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van
          deze voorwaarden;
      c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
         Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in
         de zin van deze voorwaarden.

9.4 De totale aansprakelijkheid van SPITA Smart Products B.V. voor schade door dood of
      lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 100.000,--
      (zegge: honderdduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende
      gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.5 Aansprakelijkstelling van SPITA Smart Products B.V. dient onverwijld en deugdelijk,
      edoch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking van de beweerdelijke
      aansprakelijkheidsgrond, schriftelijk te geschieden. De ingebrekestelling dient een zo
      gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te bevatten,
      zodat SPITA Smart Products B.V. in staat is adequaat te reageren.

9.6 SPITA Smart Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
      voortvloeiend uit de staat of onbekendheid met de samenstelling van de door of
      namens Cliënt aangeboden door SPITA Smart Products B.V. te bewerken zaken,
      waarbij het oordeel van SPITA Smart Products B.V. over de staat van de zaken
      bindend is.

9.7 SPITA Smart Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
      van de Cliënt die het gevolg is van of samenhangt met misbruik of onjuist gebruik
      (door derden) van de door SPITA Smart Products B.V. geleverde zaken en/of diensten.
      Evenmin is SPITA Smart Products B.V. voor enige schade voortvloeiend het wijzigen of
      wissen van de gegevens op de door haar geleverde zaken, die al dan niet als gevolg
      van tussenkomst door SPITA Smart Products B.V., zijn of worden aangebracht en/of
      gemuteerd en/of gewist.

9.8 Na verloop van een jaar na het schade toebrengende feit vervalt elke aansprakelijkheid
     van SPITA Smart Products B.V.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In het geval een der partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van
       omstandigheden die niet aan haar zijn toe te rekenen, dient deze partij onverwijld de
       overmacht onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken aan de andere partij
       mede te delen.

10.2 In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van deze
       overeenkomst tijdelijk opgeschort.

10.3 Indien enige partij ten gevolge van de overmacht definitief in de onmogelijkheid
       verkeert om deze overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk na te komen of indien de
       overmacht langer dan 90 dagen aanhoudt, heeft ieder partijen het recht de
       overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, namelijk voor dat onderdeel of product
       waarvoor de verhindering om na te komen is ingetreden, te ontbinden, zonder tot
       enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ontbinding geschiedt door middel van een
       schriftelijke verklaring.

10.4 Onder overmacht wordt, naast de in de wet en jurisprudentie genoemde zaken, mede
        verstaan de onmogelijkheid van een partij om tijdelijk dan wel definitief aan haar
        verplichtingen te voldoen  als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest,
        brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
        uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur en
        programmatuur, storing in de levering van energie en voorts alle oorzaken die buiten
        de schuld of risicosfeer van een partij ontstaan.

Artikel 11  Overdraagbaarheid van rechten en verplichtingen

11.1 Rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar,
       behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. De partij
       die toestemming verleent is gerechtigd om aan de toestemming voorwaarden te
       verbinden ter bescherming van haar belangen uit hoofde van deze overeenkomst.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

12.1 SPITA Smart Products B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door SPITA
       Smart Products B.V. geleverde zaken alsook de in lid 10 van dit artikel bedoelde
       zaken totdat alle vorderingen van SPITA Smart Products B.V. daarmee verband
       houdende alsook ter zake alle daaraan gelieerde verrichte werkzaamheden geheel
       zijn voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die SPITA
       Smart Products B.V. mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de cliënt in
       een of meer verplichtingen jegens SPITA Smart Products B.V. waaronder
       verplichtingen uit hoofde van schadevergoeding (zoals, edoch niet beperkt tot rente
       en kosten). 

12.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken nog niet op de Cliënt is overgegaan,
       mag deze de zaken niet verpanden of enig ander recht daarop verlenen, behoudens
       lid 8 van dit artikel.

12.3 Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Cliënt zijn overgegaan
       en zich nog in handen van de Cliënt bevinden, behoudt SPITA Smart Products B.V.
       zich hierbij reeds nu vooralsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW
       tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel
       bedoelde vorderingen, die SPITA Smart Products B.V. uit welke hoofde dan ook op
       Cliënt mocht hebben.

12.4 Cliënt is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige
       zorgvuldigheid te bewaren en gesepareerd te houden.

12.5 Cliënt is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen
        brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren alsook
        de polissen van de verzekering op eerste schriftelijk verzoek van SPITA Smart
        Products B.V. ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Cliënt op de verzekeraars
        uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, op eerste schriftelijk verzoek van
        SPITA Smart Products B.V. door Cliënt worden verpand op de wijze als bedoeld in
        artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van SPITA Smart
        Products B.V.  op Cliënt.

12.6 Indien de Cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet of
       SPITA Smart Products B.V. goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen
       zal tekortschieten, is SPITA Smart Products B.V. gerechtigd de geleverde zaken terug
       te nemen.

12.7 Na terugneming zal de Cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in
       geen geval hoger zal zijn  dan de oorspronkelijke verkoopprijs, verminderd met de ter
       zake de terugneming gemaakte kosten.

12.8 Het is aan de Cliënt toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken
       in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en
       over te dragen. Bij verkoop is de Cliënt verplicht om bij zijn afnemers een
       eigendomsvoorbehoud als in het onderhavige artikel bedoeld te bedingen.

12.9 Cliënt verplicht zich vorderingen die hij jegens zijn afnemers verkrijgt zonder
        voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens SPITA Smart Products B.V. niet te
        cederen of te verpanden. Cliënt verplicht zich de in het onderhavige artikel bedoelde
        vorderingen die hij op zijn afnemers verkrijgt op eerste schriftelijk verzoek aan SPITA
        Smart Products B.V. te verpanden tot meerdere zekerheid van SPITA Smart
        Products B.V. leveranties voor alle zaken zijn voldaan.

12.10 Mocht een door SPITA Smart Products B.V. geleverde zaak door natrekking,
         vermenging of zaaksvorming in eigendom op Cliënt overgaan, dan draagt Cliënt
         reeds nu vooralsdan de eigendom van de nieuwe gevormde zaak over aan
         SPITA Smart Products B.V. 

Artikel 13 Beveiliging en privacy

13.1 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken
        gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de
        Wet Persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat
        alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt zal SPITA Smart Products B.V.
        alle ter zake gevraagde informatie onverwijld, edoch uiterlijk binnen 24 uur,
        schriftelijk verstrekken. SPITA Smart Products B.V.  zal zich inspannen om voor een
        naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg
        dragen.

13.2 Cliënt vrijwaart SPITA Smart Products B.V. voor alle aanspraken van derden die
        jegens SPITA Smart Products B.V. mochten worden ingesteld wegens schending van
        de Wet Persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.


Artikel 14 Uitvoering

14.1 SPITA Smart Products B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening
       met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk
       vastgelegde afspraken en procedures.

 

Artikel 15 Garantie

15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende een periode van 12
        maanden na factuurdatum garantie worden geleverd op de door SPITA Smart
        Products B.V. geleverde producten en/of andere zaken onder de onderhavige
        algemene voorwaarden.

15.2 Herstel van fouten dan wel het vervangen van de geleverde zaken, zulks naar keuze
        van SPITA Smart Products B.V., zal geschieden op een door
        SPITA Smart Products B.V. te bepalen locatie.

15.3 Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is SPITA Smart
        Products B.V. niet gehouden eventuele fouten te herstellen.

15.4 De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
        onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, eventueel ook nader omschreven in de
        specifieke gebruiksaanwijzing welke bij het product wordt meegeleverd.

 

Artikel 16 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

16.1 Alle door SPITA Smart Products B.V. gesloten overeenkomsten alsook de daaruit
       voortvloeiende geschillen worden beheerst door het Nederlands recht.

16.2 Geschillen tussen partijen die niet in onderling kunnen worden geregeld, worden
       bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle.


 

SPITA Smart Products B.V.
Industrieweg 18-9,  3846 BD HARDERWIJK (NL)
Tel.+31 341 414993  E-mail: verkoop@spita.nl
Copyright 2022    SPITA Smart Products B.V.
Powered by